exh_23_003

作品編號:23003

作品名稱:

牡丹亭•驚夢【步步嬌】

作者:

鄭培凱

釋文:

袅晴絲吹來閒庭院
搖漾春如線。
停半晌整花鈿
沒揣菱花偷人半面
迤逗的彩雲偏。

下款:

牡丹亭驚夢步步嬌
癸巳夏日鄭培凱書於香港烏溪沙